Home Overwegingen Geschiedenis Aanmelden Stichting Berichten Planidee Facebook Contact:    info@mooicrempene.nl

Dit terrein moet een actuele bestemming krijgen

bovenaanzicht IHC terreinHet IHC-terrein, ook wel bekend als het AVI terrein, is het voormalige werfterrein van de scheepsbouwer J&K Smit. (rode contour) Hier werden sinds 1853 grote schepen gebouwd. Eerst houten, daarna stalen zeilschepen (de grootste was een 4-master) en tenslotte (vijftiger jaren) nog aluminium mijnenvegers. Het statige grijsgroene gemeentemonument op Rijsdijk 64 ligt vooraan het terrein en is als directiewoning rond 1860 gebouwd. Grenzend aan de oostkant van het IHC-terrein ligt nog het zogenaamde Boogaerdt terrein. (blauwe contour aan de rechter kant) De gemeente wil voor beide terreinen een gezamenlijk ontwikkelingsplan. De terreinen liggen al bijna 40 jaar braak. Dat is jammer want zij liggen dicht bij de dorpskern en hebben een lange rivieroever.
De recent goedgekeurde omgevingsvisie is een belangrijke wegwijzer

Wij zoeken naar invullingen die geheel in lijn zijn met de recent aangenomen omgevingsvisie van de gemeente. Onder paragraaf 4.2.1 vraagt de gemeente iedereen die plannen heeft met de fysieke leefomgeving om in een vroeg stadium contact te zoeken met alle betrokken partijen. Onze stichting is hiervoor opgericht. Deze website is een communicatiemiddel om zo open mogelijk met iederen onze ideëen te communiceren.
Wij denken dat er voldoende passende invullingen te bedenken zijn welke vorm geven aan de verschillende speerpunten uit de omgevingsvisie. We denken dan vooral aan de speerpunten:
* Toeristische en recreatieve voorzieningen ontwikkelen.
* Een diverser woningaanbod.
* Een gezond en veilig woon- leefklimaat.
* Klimaat adaptieve inrichting van de kernen.
* Waterveiligheid als basisvoorwaarde.
* Recreatieve verbindingen verbeteren.
* Duurzaam energie opwekken.
* Biodiversiteit vergroten.
* Vergroten fysieke bereikbaarheid.
Daarbij moeten we rekening houden met de vervuilde ondergrond. Immers als er geen grootschalige woningbouw kan plaats vinden is er ook niet veel geld om het gehele gebied "schoon" te maken. Maar waarschijnlijk hoeft dat ook niet als er invullingen komen die geen geheel schone grond vereisen.(bijvoorbeeld een parkeerterrein). Ook moeten we rekening houden met het overstromingsrisico dat een buitendijks gebied nu eenmaal met zich meebrengt. Er moeten dus invullingen komen waarvoor af en toe een paar "natte voeten" geen probleem is. Ons inziens zijn er voldoende goede en nuttige invullingen die aan al deze eisen voldoen en die passen binnen de omgevingsvisie.

Biodiversiteit vergroten

Als we biodiversiteit willen vergroten moeten we beginnen met het 50 jaar oude bos te behouden. De Natuur en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard (NVWK) heeft een uitgebreid rapport gemaakt over dit bos onder de naam "De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier." Hierin staat dat er meer dan 1900 bomen staan en dat het een belangrijk broedgebied is voor diverse vogels. Er is ook een berekening gemaakt worden met het programma i-Tree met betrekking tot de economische waarde van dit bos. Maar ook zonder berekeningen begrijpt iedereen in de huidige tijd van klimaatproblemen dat een natuurlijk bos niet zomaar mag verdwijnen. Voor de scouting is dit een belangrijk bos om de jeugd een speelplek te geven. Wij hopen dat ondanks de vervuiling die er in de ondergrond zit dit bos voor Krimpen aan de Lek behouden zal blijven.
Delen van het terrein zouden ingericht kunnen worden als stadspark met een lange wandelroute langs de rvier (met visstekken). Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als er ook een klein stadsstrand zou komen in het park.Op die manier kunnen de dorpsbewoners nog meer gaan genieten van hun "Dorp aan de Rivier".

Toeristische en recreatieve voorzieningen ontwikkelen.

foto van scouting vletDe scoutinggroep heeft al zeer lange tijd haar terrein en ligplaatsen op het IHC-terrein (aan en in de meest westelijke haven). Het is voor ons onbestaanbaar dat deze groep haar activiteiten zou moeten stoppen ten gevolge van onverantwoorde woningbouw. Een zeer belangrijke jeugdactiviteit zou dan uit ons dorp verdwijnen. Bovendien is dit een invulling van het terein die aan al de eisen voldoet.

foto van vlaggetjeDe watersportvereniging Smit is al ruim 50 jaar gebruiker van een van de havens op het terrein. Oorspronkelijk was deze vereniging alleen toegankelijk voor medewerkers van IHC, maar al langere tijd is de vereniging toegankelijk voor alle inwoners van de Krimpenerwaard en omgeving. Meer dan 60% van de bootjes in de haven zijn in eigendom van inwoners uit de Krimpenerwaard. Het lijkt ons zinvol te zoeken naar een versterking van de watersportfunctie en het watertoerisme, eventueel in samenhang met de andere watersportvereniging in ons dorp( WSV "De Lek") .

foto van helling met 12m hoge boeg We vinden ook dat het stuk oude scheepshelling waarop grote zeilschepen zijn gebouwd bewaard moet blijven. Zelfs dat het een zeer geschikte plek is om een monument op te richten als ode aan de scheepsbouw gloriejaren van Krimpen aan de Lek. Op de foto ziet u hoe wij recent op monumentendag een 12 meter hoge boeglijn als voorbeeld hebben gebouwd. Zo groot waren die schepen al 120 jaar geleden.

Omdat oude schepen goed passen in de historie van Krimpen aan de Lek moet de ligplaats van de Zeldenrust gehandhaafd blijven. Wij pleiten daarnaast voor enkele extra ligplaatsen voor historische schepen. Om het toerisme in de Krimpenerwaard te vergroten zou er ook een ligplaats gepland kunnen worden voor schepen met dagtoeristen die onze polder (of Kinderdijk) willen bezoeken

Een wandelpad langs de Lek is een lang gekoesterde wens van veel dorpsgenoten.De Lek is ook een zeer gewilde visstek. De hengelsportvereniging Groot Rotterdam is zeer geïnterresseerd om visstoepen te realiseren aan de Lek welke ook toegankelijk zijn voor minder valide personen.

Wij denken dat het terrein mooi plek zou kunnen bieden voor een kort verblijf van bijvoorbeeld 1 overnachting aan Campers. Natuurlijk tegen betaling. Immers het uitzicht op de molens van Kinderdijk en de mogelijkheid om via het pontje deze te bezoeken maakt de plek zeer aantrekkelijk voor dit soort toerisme.

Ook zou het terrein mooi plek zou kunnen bieden aan grote evenementen ( zoals de koningsmarkt, intocht Sinterklaas, eventueel een kermis) waarvoor de Markt te klein is. Voor de kleinen zou er ruimte zijn voor een leuke speeltuin

Recreatieve verbindingen verbeteren.

foto van waterbusHet lijkt ons onvermijdelijk dat personenvervoer over water in de toekomst verder toe zal nemen. Gerbrand Schutten, de CEO van de huidige exploitant van de waterbussen in onze regio, zegt hierover:"Een route over de Lek kan zeker een aanvulling zijn waar we over nadenken." De dorpskernen aan de overzijde van de Lek zijn hier al enthousiast voor aan het lobbyen via Dagmar van Herik, het raadslid van het CDA . Het lijkt dan ook noodzakelijk om een aanlegplaats (met bijbehorende parkeerruimte en fietsenstalling) voor de waterbus te voorzien. Een aanlegplaats die in combinatie gezien moet worden met het werelderfgoed van de molens in Kinderdijk pal tegenover ons dorp.
Daarbij aansluitend lijkt het ons wenselijk om de aanlegplaats van het zogenaamde driehoeksveer (Krimpen-Kinderdijk-Slikkerveer, dat nu ergens tussen huizen Rijsdijk 4 en 12 verscholen ligt ) ook een plek te geven. Overigens is het volgens ons ook goed mogelijk om met een kleine herschikking van de bestaande waterbuslijnen 20 of 21 het driehoeksveer te laten vervallen om zo tegen lagere kosten een beter openbaarvervoer te verkrijgen.

Vergroten fysieke bereikbaarheid.

Gezien de aanlegplaatsen, het wandelpad, het stadspark, de scouting en de watersportvereniging voorzien wij ruimte voor parkeerplaatsen. Een kleine (hoogwater bestendige) daghorecagelegenheid (vergelijkbaar met "Leuk" te Krimpen aan de IJssel) aan het water lijkt daarbij zeker wenselijk en economisch haalbaar.
Ook zou de ruimte op het Boogaerdtterrein naast de huidige watersportvereniging "De Lek" benut kunnen worden voor parkeergelegenheid om de parkeeroverlast in de naastgelegen wijk op te lossen.

Is buitendijkse huizenbouw nog verantwoord?

In de huidige tijd van klimaatproblemen en onzekerheid lijkt ons het bouwen van vaste woningen in een buitendijks gebied onverantwoord. We hoeven maar te kijken naar de overstromingsrampen van de laatste jaren om te zien waar dit toe kan leiden voor de betrokken bewoners. Verzekeraars rekenen nu al hogere premies of weigeren zelfs een verzekering voor buitendijkse woningen.
Ook de regering ziet deze problemen en heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer (op 25 novemeber 2022:" Water en Bodem Sturend") het beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om woningbouw in de uiterwaarden van de grote rivieren te gaan verbieden. Op bladzijde 8 onder punt 10 staat hier
We staan in de uiterwaarden (die vallen onder de Beleidslijn grote rivieren) geen nieuwe bebouwing meer toe. Daarmee maken we onze rivieren klimaatrobuuster en voorkomen we toenemende schade. Partijen houden hier vanaf heden rekening mee. Er wordt onderzocht hoe de Beleidslijn grote rivieren (Bgr) wordt aangescherpt. Dit is niet van toepassing op ontwikkellocaties, waar met het Rijk reeds bestuurlijke (beleids)afspraken over zijn gemaakt
Bovendien is voor ons grootschalige woningbouw op het IHC/Boogaerdt terrein niet overeenkomstig het speerpunt van de gemeente voor een gezond en veilig leefklimaat (paragraaf 3.5.6 van de omgevingsvisie).
Hoe kan den wel het terrein gebruikt worden voor woningen?

Drijvende woningen.

foto van een drijvende woningGezien de buitendijkse aard van het terrein zou het zich ook goed lenen voor enkele Tiny Houses, die immers per definitie altijd tijdelijk zijn.
De bestaande havenkommen zijn (na wat baggerwerk) zeer geschikt voor drijvende woningen. Er is een schreeuwend tekort is aan starterswoningen en seniorenwoningen, dus zal de invulling hierop gericht moeten zijn. Woonarken zijn relatief goedkope woningen en hier is zeker vraag naar in ons dorp. Daarnaast moeten er ook duurdere drijvende woningen komen omdat deze bij moeten dragen aan de kosten van het inrichten van het terrein. Daarom moeten het ook bijzondere drijvende woningen worden die een uithangbord zijn voor de vooruitstrevende aanpak van ons dorp van de klimaatproblemen. Drijvende woningen gaan ook goed samen met duurzaam energie opwekken omdat warmtepompen zeer efficient zijn als ze met water werken.

Vervuiling IHC-terrein

Uit rapporten van ca 20 jaar geleden blijkt dat het terrein licht tot zwaar verontreinigd is. Het westelijk deel voornamelijk met zware metalen. In het oostelijk deel zijn ook zogenaamde PACS aangetroffen. Het terrein is in zijn huidige staat niet geschikt voor woningbouw. Maar mogelijk is er voor de door ons hier beschreven invullingen weinig tot geen sanering noodzakelijk. Dit zal met de betrokken instanties (het ODMH te Gouda) besproken moeten worden.
Eén van de redenen dat de projectontwikkelaars er zo absurd veel woningen op wilden bouwen is dat ten gevolge van de woningbouw het gehele terrein schoongemaakt zou moeten worden. Dat bracht hoge kosten met zich mee en als je dan ook nog winst wilt maken moeten er steeds meer en steeds hogere woningen op.

Wat is de waarde van de grond?

Natuurlijk willen de eigenaren van de grond deze tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen. Maar wat is de reële waarde van het IHC-terrein? De gemeentelijke bestemming is al sinds 30 jaar groenvoorziening en recreatie. Dat geeft geen hoge vierkante meter prijs. Daarenboven is deze grond matig tot ernstig verontreinigd, waardoor de prijs nog eens aanzienlijk lager zou moeten zijn. Deze vervuiling is ook nog eens door de huidige eigenaar zelf veroorzaakt bij het uitoefenen van winstgevende bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan het uitgangspunt "de vervuiler betaal". Dit alles in beschouwing nemend is wat ons betreft de reële waarde van de grond op dit moment nihil. Er ontstaat pas waarde indien de gemeente besluit dat er 250 woningen op gebouwd mogen worden, maar waarom zou de gemeente een commercieel bedrijf extra winst willen laten maken ten koste van de dorpsgemeenschap en de veiligheid van de toekomstige bewoners? Hoewel we begrijpen dat het van geen enkele directie gevraagd kan worden zou het wat ons betreft een koninklijk gebaar van Royal IHC zijn om even af te zien van winstbejag en dit terrein te schenken aan de gemeenschap van Krimpen aan de Lek.

Eerdere pogingen tot ontwikkeling

Eind jaren tachtig is het IHC-terrein al eens verkocht geweest aan een projectontwikkelaar die er 40 huizen op wilde bouwen. Hij kon (ten gevolge van de hoge schoonmaakkosten) voor de gemeente niet aannemelijk maken dat zijn plannen financieel haalbaar waren.
Rond 2003 heeft Dura Vermeer een plan ontwikkeld voor de bouw van ca 250 woningen. Omdat zij het niet eens konden worden met IHC over de grondprijs (lees: de financiële haalbaarheid van het project) is dit plan niet doorgegaan.
Daarna in 2009 heeft Planoform een nieuw plan ontwikkeld eveneens voor de bouw van ca 250 woningen. Zij hebben later dit plan verlaten vanwege de complexiteit en financiële onzekerheid van dit project. Een complexiteit die het gevolg is van de vervuiling van de grond, het buitendijks bouwen, en de eisen van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap. In 2015 heeft het Hoogheemraadschap een voor woningbouw aantrekkelijk deel van het terrein gebruikt voor de dijkversterking, waarmee de financiële haalbaarheid verder verslechterde. Ten gevolge hiervan heeft ook Planoform het project moeten staken.
In 2019 was het de projectontwikkelaar Whoonapart die wederom een plan presenteerde met 250 woningen, waarbij gebouwen van 6 verdiepingen hoog. Ook dit plan is niet doorgegaan in verband met financiële problemen bij Whoonapart.
Ondanks dat deze geschiedenis duidelijk maakt dat met de denkwijze van een projectontwikkelaar er geen haalbare invulling mogelijk lijkt van het terrein, is er dit jaar een vijfde projectontwikkelaar met dit project gestart. IHC heeft een overeenkomst gesloten met de ontwikkelcombinatie DBL. Deze letters staan voor Damsteegt (een aannemer gevestigd te Meerkerk, Balance d’Eau (een specialist in het drijvend wonen uit Monster) en Latei (een projectontwikkelaar uit Amersfoort). Zij zijn gestart met een participatietraject waarbij zij, door middel van een kennismakingsdag hebben geinventariseerd hoe de bewoners van Krimpen aan de Lek de invulling van het IHC-terrein graag zouden willen zien. In dat kader heeft de Stichting gisteren een gesprek met DBL gehad. De eerste indruk is dat zij oprecht zijn in hun streven om iets goeds en moois toe te voegen aan Krimpen aan de Lek. Waarbij zij wel de kanttekening maken, dat het project zichzelf financieel moet bedruipen. (Lees: Er moeten wel voldoende woningen komen om vanuit die opbrengst het project te financieren).
Wij geloven nog steeds niet dat met de uitgangspunten van een projectontwikkelaar er iets moois aan ons dorp toegevoegd zal worden. Wij zullen het proces dus kritisch blijven volgen.

Juridische bestemming

De huidige bestemming van het IHC-terrein is het in 1989 vastgestelde bestemmingsplan. Hierin is vastgelegd dat op "alle gronden, niet zijnde water, de bestemming groenvoorziening wordt gelegd". Hierin is tevens opgenomen een wijzigingsbevoegdheid tot de bouw van 40 woningen en voor het overige recreatieve voorzieningen. Het IHC-terrein valt buiten de zogenaamde rode contourlijn van de provincie en is daarmee vanuit de provincie geen woningbouwgebied. In het laatste geconsolideerde bestemmingsplan van Krimpen aan de Lek geldt voor het IHC-terrein nog steeds de bestemming die er in 1989 aan gegeven is, dus groenvoorziening.

Wat willen wij van de gemeente

Wij willen dat de gemeente kiest voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de bovengenoemde mogelijke invullingen van het IHC/Boogaerdt terrein. Dat wil in eerste instantie zeggen dat er overleg gevoerd moet gaan worden met het ODMH (de instantie die van overheidswege beslist over de sanering van vervuilde grond) welke saneringen noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de door ons geschetste invullingen. Indien dit financieel te overzien is heeft de gemeente, gezien alle mislukte pogingen uit het verleden om er 250 woningen te bouwen, alle reden om gebruik te maken van de "Wet Voorkeursrecht Gemeenten". Hiermee wordt de eigenaar verplicht de grond te verkopen aan de gemeente tegen de gangbare grondprijs. Deze is onzes inziens vrijwel nihil bij de huidige bestemming. Daarmee komt dan eindelijk de weg vrij naar een voor ons dorp passende ontwikkeling.einde